7. listopada 2016. godine

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje na II Konferenciji  “Dijagnostika i opservacija mladih u sukobu sa zakonom” u organizaciji Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo koja se održava dana 7.10.2016. godine u Sarajevu.

Cilj ove edukacije je osposobljavanje i jačanje profesionalnih kapaciteta stručnjaka iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima i njihove soci pedagoške i psihosocijalne zaštite, unapređenje i promocija javnih politika u domenu prevencije i suzbijanju kriminalnih, protiv pravnih i antisocijalnih ponašanja maloljetnika u Federaciji BiH u kontekstu provođenja Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u F B i H.