O nama

Ustanova je zvanično počela s radom 1960. godine u sklopu stare poliklinike na adresi Rade Bitange bb, sa šest djelatnika. Do tada su se poslovi iz oblasti socijalne zaštite obavljali u sastavu Skupštine općine Mostar.

U Bosni i Hercegovini, ovo je bio drugi Centar za socijalni rad koji je osnovan samo nekoliko mjeseci nakon formiranja prvog Centra u BiH, u Sarajevu. Centar je tada poslovao pod nazivom „Zavod za socijalni rad“.

Godine 1971. završena je i okončana izgradnja objekta u ulici Fra. Franje Miličevića 43, u kojem i danas djeluje Centar za socijalni rad Mostar.

Za vrijeme trajanja proteklog rata u Mostaru se formiraju dva Centra za socijalni rad jedan na postojećoj adresi Fra. Franje Miličevića 43. koji je djelovao za područja Gradskih općina: Mostar-Jug, Mostar-Jugozapad i Mostar-Zapad, a drugi na adresi Telčeva 2. koji je djelovao za područja Gradskih općina Mostar-Sjever, Mostar-Stari Grad i Mostar-Jugoistok.

Gradsko vijeće Grada Mostara na sjednici održanoj dana 12.03.2005. godine donijelo je Odluku o spajanju, tj. ujedinjenju ova dva Centra za socijalni rad, te od 25. travnja 2005. godine djeluju na istom lokalitetu pod nazivom Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara”. Ustanova se nalazi u ulici Fra. Franje Miličevića broj 43.

IMG_3641 (Copy)

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar je ustanova sa javnim ovlaštenjem koja pruža kvalitetne usluge stručnog socijalnog rada i utječe na unapređenje socijalne zaštite u gradu Mostaru. Ostvarujemo značajnu suradnju sa resornim ministarstvom, Gradskom upravom, MUP-om, Kliničkom bolnicom, školama, brojnim nevladinim organizacijama (domaćim i inozemnim), udrugama građana koji rade sa osobama koji pripadaju skupini korisnika i drugim ustanovama.

Unutarnje ustrojstvo rada u Centru podrazumijeva stručno, efikasno, racionalno i ekonomsko provođenje poslova i radnih zadataka iz djelokruga Centra, uz takvu organizaciju u kojoj se grupiranjem istorodnih ili sličnih profila kadrova i brojem izvršitelja osigurava maksimalno korištenje osobnih stručnih sposobnosti zaposlenika, radnog vremena i sredstava rada, te odgovornost u radu i rukovođenje radom.

IMG_3635 (Copy)

 

PRI RADU KORISTIMO: STRUČNOST, OSJETLJIVOST, FLEKSIBILNOST, OBJEKTIVNOST, EMPATIČNOST I TIMSKI RAD.

Centar je Ustanova koja za područje Grada Mostara na temelju prenesenih javnih ovlaštenja obavlja sljedeće poslove:

 • Prati i proučava probleme i način njihovog rješavanja iz oblasti socijalne skrbi,
 • Potiče i organizira aktivnosti od preventivnog značaja za oblast socijalne skrbi,
 • Neposredno pruža usluge socijalnog rada,
 • Rješava u prvom stupnju zahtjeve za ostvarivanje prava u okviru nadležnosti,
 • Obavlja poslove u oblasti obiteljske skrbi, skrbi odgojno zanemarene djece, te sudjeluje u izvršavanju odgojnih mjera i mjera zaštitnog nadzora,
 • Obavlja poslove i ima ovlaštenja organa skrbništva utvrđena Obiteljskim zakonom, drugim zakonima i propisima,
 • Obavlja savjetodavni rad,
 • Surađuje s mjesnim zajednicama, državnim tijelima i ustanovama, pravnim osobama, udruga građana, humanitarnim organizacijama, pravosudnim tijelima, policijskim upravama i drugim organima koji mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta socijalnog rada i socijalne skrbi,
 • Vodi propisanu evidenciju i prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne skrbi, o primijenjenim oblicima socijalne skrbi i utrošenim materijalnim sredstvima,
 • Unosi i ažurira podatke u informativni sustav,
 • Dostavlja podatke županijskom Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi i Gradu Mostaru,
 • Organizira savjetovališta za predbračne, bračne i obiteljske odnose i savjetovalište za mlade,
 • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktima Centra.

IMG_3631 (Copy)

Poslovi iz djelokruga rada Centra, organiziraju se i provode u četiri ustrojbene jedinice – Službe i to:

Služba socijalne zaštite,
Savjetovalište,
Služba pravnih i općih poslova,
Prihvatna stanica

STRUČNI SOCIJALNI RAD ZASNIVAMO NA PRIMJENI ALTERNATIVNIH MJERA I PRAVACA, PREVENTIVI I ZAKONDAVSTVU.

Služba socijalne zaštite organizirana je u tri stručne cjeline i to:

 1. Opći socijalni rad i trijaža
 2. Zaštita braka, obitelji i djece
 3. Zaštita i tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i rad s njihovim obiteljima
 • Stručna cjelina za opći socijalni rad i trijažu obuhvaća poslove iz oblasti socijalne zaštite građana zasnovane na načelima zakonitosti, humanizma, ravnopravnosti i socijalne sigurnosti. U djelokrugu rada stručne cjeline je obavljanje svih poslova iz oblasti socijalne zaštite.
 • Stručna cjelina za zaštitu braka, obitelji i djece, obuhvaća sve poslove iz oblasti obiteljskog zakonodavstva (posredovanje, prava i dužnosti roditelja i djece, utvrđivanje očinstva i materinstva, skrbništvo, posvojenje, zaštita od nasilja u obitelji, ravnopravnost spolova) kao i poslove propisane zakonskim i pod zakonskim aktima na nivou države, entiteta, županije, kao i međunarodnim propisima, a koje se odnose na zaštitu djeteta, braka i obitelji.
 • Stručna cjelina za zaštitu i tretman djece i mladeži sa poremećajima u ponašanju i članova obitelji obavlja poslove iz oblasti kaznenog zakonodavstva, a odnosi se na maloljetnike u sukobu sa zakonom.

U okviru Službe socijalne zaštite formirani su stručni interdisciplinarni timovi na čijem čelu se nalaze koordinatori stručnog tima.

Multidisciplinarni pristup u obradi složenih socijalnih pojava, socijalnih problema, davanja usluga socijalne zaštite i socijalnog rada ostvaruje se kroz rad stručnih timova u kojima po pravilu sudjeluju: socijalni radnik, psiholog, pravnik, pedagog, a po potrebi se angažiraju i drugi stručni kadrovi. Broj članova stručnog tima i profil stručnih radnika ovisi o vrsti i složenosti problema koji se rješava.

Stručni timovi koji se formiraju u okviru Službe socijalne zaštite su:

 1. Stručni tim za zaštitu braka, obitelji i djece,
 2. Stručni tim za zaštitu od nasilja i trgovinu ljudima,
 3. Stručni tim za zaštitu maloljetnih osoba,
 4. Stručni tim za zaštitu punoljetnih osoba,
 5. Stručni tim za skrbništvo i posvojenje.

 

Savjetovalište

Savjetovalište je služba namijenjena za pomoć obiteljima u rješavanju bračnih, roditeljskih problema, djeci s raznim pitanjima i problemima, te svima kojima je pomoć potrebna.

Djelovanje Savjetovališta ogleda se u vidu:

 • Edukativno – preventivnog rada,
 • Savjetodavnog rada koji se provodi putem telefona (SOS telefon) i savjetodavnog, terapijskog rada sa korisnicima u savjetovalištu kao i savjetovališnog rada,
 • Aktivnosti na planu terapije i rehabilitacije.

Edukativno – preventivni rad sadržava aktivnosti na unapređenju i humanizaciji partnerskih odnosa kroz predavanje, tribine, medije, savjetodavni rad za osobe koji imaju adolescentnu krizu, daje kraće savjete ili upute putem SOS telefona.

Aktivnosti na planu terapije i rehabilitacije su terapijski rad sa obiteljima u smislu prevazilaženja teškoća sa kojima se susreću, terapijski rad sa žrtvama nasilja u obitelji, socio-edukativni rad s nasilnicima, suradnja s nevladinim organizacijama na organiziranju aktivnosti „Sigurne kuće za žrtve nasilja“.

U Savjetovalištu Centra se angažiraju: dipl. soc. radnik, dipl. pravnik, psiholog i pedagog, a po potrebi i drugi stručnjaci.

20160701_140124

 

Služba za pravne i opće poslove organizira se u četiri cjeline i to:

 1. Pravni i kadrovski poslovi,
 2. Računovodstveni poslovi,
 3. Plan i analiza,
 4. Tehnički poslovi.

Pravni i kadrovski poslovi sadrže sljedeće poslove: pravni (izrada normativnih i drugih općih akata Centra), vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja po svim zakonima koji su u primjeni, poslovi savjetodavnog i savjetovališnog rada, kadrovski poslovi, priprema sjednica Upravnog vijeća, prati rad na sjednicama i izvršenje njegovih odluka i zaključaka, javne nabavke.

U cjelini računovodstvenih poslova organizira se i vodi cjelokupno financijsko poslovanje Centra, izrađuje godišnji financijski plan, periodična izvješća, godišnja i polugodišnja izvješća – obračune, stara se o pravilnoj primjeni propisa iz oblasti računovodstvenog – materijalnog poslovanja, organizira i vodi svu propisanu evidenciju utroška svih vrsta sredstava posebnih namjena i redovnih djelatnosti, sastavlja predračune za narednu godinu, sastavlja i čuva računovodstvenu dokumentaciju, novčana sredstva i vrijednosne papire, vrši obračun sredstava za putne naloge i druge troškove, organizira nabavku svih osnovnih sredstava, inventara i potrošnog materijala.

U okviru plana i analize utvrđuje se stanje socijalnih potreba u oblasti socijalne zaštite, što podrazumijeva analitičko-istraživačku djelatnost na makro planu, izvještavanje nosilaca socijalno-zaštitnih funkcija o stanju i problemima iz oblasti socijalne zaštite…

U CENTAR SE ZA POMOĆ, SAVJET ILI RJEŠENJE BILO KOJEG PROBLEMA IZ OVE OBLASTI MOŽETE OBRATITI OSOBNO, PUTEM TELEFONA, PISMENIM PUTEM, UZ POMOĆ SUSJEDA, RODBINE ILI PRIJATELJA.

Prihvatna stanica

Prihvatna stanica pruža zaštitu maloljetnih osoba (do 18 godina života) koje se zateknu u skitnji, bjekstvu od kuće, škole, prosjačenju na području Grada Mostara, te osigurava njihov što brži povratak u matičnu općinu. U prihvatnu stanicu primaju se maloljetnici privedeni od strane djelatnika sigurnosti uz predočenje naloga s utvrđenim identitetom. Dežurni zaposlenik Centra prihvaća maloljetnika, obavlja informativni razgovor, te prema potrebi pruža odgovarajuće usluge. Boravak u prihvatnoj stanici ne može biti duži od 5 dana. Prihvatna stanica ostvaruje kontakt s matičnom općinom, odnosno centrom za socijalni rad općine u kojoj maloljetnik ima prebivalište, roditeljem, skrbnikom, drugom rodbinom, kako bi maloljetna osoba u što kraćem roku napustila stanicu.

U prihvatnoj stanici angažiraju se: dipl. pedagog, soc. radnik, psiholog, pravnik, a po potrebi i drugi stručnjaci.

Poslovi iz djelokruga rada Centra zaposlenici obavljaju na radnim mjestima koja se sistematiziraju i organiziraju prema vrsti i složenosti, a uvjeti koje trebaju ispunjavati određuju se zahtjevima u pogledu znanja, sposobnosti i radnog iskustva u struci te drugih uvjeta. Svi stručni zaposlenici dužni su se permanentno stručno usavršavati, u skladu s programima stručnog usavršavanja koji se donosi od strane stručnog vijeća Centra.

U Centru se mogu dobiti: informacije, stručna pomoć-kako prebroditi krizu, svađu, nerazumijevanje, osloboditi se osjećaja napetosti, stanja nezadovoljstva, ostvariti bolje odnose sa užom i širom okolinom, ostvariti pomoć u stanjima socijalne potrebe, ostvariti pomoć kod rješavanja problema mladih u sukobu sa zakonom i problema ovisnosti, problema osoba s invaliditetom i na taj način bolje razumjeti sebe, svoje potrebe i potrebe svojih najbližih.

Korisnici kojima se pruža socijalna skrb su:

– djeca bez roditeljskog staranja
– odgojno zanemarena i zapuštena djeca
– djeca čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama
– osobe s invaliditetom i osobe ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju
– materijalno neosigurane i za rad nesposobne osobe
– stare osobe bez obiteljskog staranja
– osobe s društveno negativnim ponašanjem
– osobe i obitelji u stanju socijalne potrebe kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban  odgovarajući oblik socijalne skrbi
– osobe i obitelji koje nemaju dovoljno prihoda za podmirivanje osnovnih životnih potreba

Osnovni principi stručnog rada na kojima zasnivamo naš rad su:

– princip poštivanja najboljeg interesa korisnika,
– princip organiziranosti i koordinacije službi i sistema,
– princip usmjerenosti na postavljene ciljeve,
– princip koordinacije aktivnosti,
– princip praćenja realizacije aktivnosti,
– princip poštivanja privatnosti,
– princip zaštite podataka.

USLUGE STRUČNOG SOCIJALNOG RADA PRUŽAMO BESPLATNO, BEZ UPUTNICE, UZ PROFESIONALNU GARANCIJU TAJNOSTI, SA I BEZ ZAKAZIVANJA TERMINA.