Zakonska regulativa

Nadležnost Centra za socijalni rad kao ustanove socijalne zaštite i organa skrbništva temelji se na odredbama sljedećih zakonskih i pod zakonskih akata:

* Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom („Narodne novine Federacije BiH“ br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09);

* Obiteljski zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Narodne novine F BiH“ br. 35/05, 41/0 i 31/14);

* Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine F BiH“ br. 37/01, 40/02 i 52/11);

* Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine Federacije BiH“ br. 20/13);

* Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku („Narodne novine Federacije BiH“ br. 7/14);

* Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Federacije BiH“ br. 46/10);

* Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Narodne novine Federacije BiH“ br. 32/01 i 48/11);

* Zakon o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ 49/06 i 76/11);

* Zakon o osobnom imenu Federaciji BiH („Narodne novine F BiH“ br. 7/12);

* Zakon o matičnim knjigama Federaciji BiH („Narodne novine F BiH“ br. 37/12);

* Zakon o zaštiti obitelji sa djecom („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 7/17);

* Naputak za primjenu zakona o zaštiti obitelji sa djecom („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 7/17)

* Naputak o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi posvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti posvojenja („Narodne novine F BiH“ br. 35/05);

* Pravilnik o stegovnoj odgovornosti malodobnika koji se nalazi na izvršenju zavodskih odgojnih mjera ili izdržavanja kazne malodobničkog zatvora („Narodne novine F BiH“ br. 10/15);

* Uredba o primjeni odgojnih mjera prema malodobnicima („Narodne Novine F BiH“ br. 10/15);

* Pravilnik o primjeni odgojnih mjera posebnih obveza prema maloljetnim učiniteljima kaznenih djela („Narodne Novine Federacije Bosne  i Hercegovine“ 10/15);

* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine HNŽ/K“ br. 3/05);

* Naputak za primjenu Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine HNŽ/K” br. 4/16);

* Pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti i razvrstavanje djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju („Narode novine HNŽ/K“ broj .4/16);

* Pravilnik o sastavu i načinu rada liječničkih Povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (“Narodne novine HNŽ/K” br.  4/16);

* Naputak o vođenju evidencije o korisnicima i pružanju usluga u Ustanovama socijalne skrbi (“Narodne novine HNŽ/K” br. 4/16);

* Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirivanje troškova pokopa („Narodne novine HNŽ/K“ br. 3/14);

* Odluka o utvrđivanju visine uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i osoba nakon navršenih 65. godina života, koje nisu zdravstveno osigurane po drugom temelju, te postupak priznavanja statusa osigurane osobe („Narodne novine HNŽ/K“ br. 4/10 i 6/11);

* Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za troškove smještaja osoba u drugu obitelj Vlada HNŽ/K br. 01-1-02-2095/12 od 22.11.2012. godine);

* Odluka o subvencioniranju građana („Službeni glasnik Grada Mostara“ br. 03/08);

* Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Javne/Pučke kuhinje („Službeni glasnik Grada Mostara“ br. 14/07);

* Odluka o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć („Službeni glasnik Grada Mostara“ br. 5/05);

 * Odluka o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na izvanrednu novčanu pomoć („Službeni glasnik Grada Mostara“ br. 10/06);

* Odluka o utvrđivanju postotka naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, poroda i njege djeteta (Vlada HNŽ/K broj: 01-1-02-2029/17 od 20.9.2017. godine);

* Odluka o utvrđivanju iznosa dodatka na djecu (Vlada HNŽ/K“ broj: 01-1-02-2030/17 od 20.9.2017. godine);

* Odluka o utvrđivanju visine novčane pomoći ženi-majci koja nije u radnom odnosu (Vlada HNŽ/K broj: 01-1-02-1514/18 od 14.6.2018. godine);

* Odluka o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenoga djeteta (Vlada HNŽ/K broj: 01-1-02-1515/18 od 14.6.2018. godine).