Zakonska regulativa

Nadležnost Centra za socijalni rad kao ustanove socijalne zaštite i organa skrbništva temelji se na odredbama sljedećih zakonskih i pod zakonskih akata:

36. Kriteriji za vrednovanje rada staratelja.

35. Poslovnik o radu Komisije za vrednovanje rada staratelja.

34. Odluka o utvrđivanju iznosa dodatka na djecu (Vlada HNŽ/K broj:01-1-02-2976/19 od 30.12.2019. godine);

33.  Zakon o zaštiti obitelji s djecom (“Narodne novine HNŽ/K” broj: 7/17 i 7/19);

32. Odluka o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za opremu novorođena djeteta (Vlada HNŽ/K broj: 01-1-02-1515/18 od 14.6.2018. godine);

31. Odluka o utvrđivanju visine novčane pomoći ženi-majci koja nije u radnom odnosu (Vlada HNŽ/K broj: 01-1-02-1514/18 od 14.6.2018. godine);

30. Odluka o utvrđivanju iznosa dodatka na djecu (Vlada HNŽ/K“ broj: 01-1-02-2030/17 od 20.9.2017. godine);

29. Odluka o utvrđivanju postotka naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, poroda i njege djeteta (Vlada HNŽ/K broj: 01-1-02-2029/17 od 20.9.2017. godine);

28. Naputak za primjenu zakona o zaštiti obitelji s djecom (“Narodne novine HNŽ/K” broj: 7/17);

27. Zakon o zaštiti obitelji sa djecom („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 7/17);

26. Naputak za primjenu Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine HNŽ/K” broj:  4/16);

25. Naputak o vođenju evidencije o korisnicima i pružanju usluga u Ustanovama socijalne skrbi (“Narodne novine HNŽ/K” broj: 4/16);

24. Pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti i razvrstavanje djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju („Narode novine HNŽ/K“ broj:  4/16);

23. Pravilnik o sastavu i načinu rada liječničkih Povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (“Narodne novine HNŽ/K” broj:  4/16);

22. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti malodobnika koji se nalazi na izvršenju zavodskih odgojnih mjera ili izdržavanja kazne malodobničkog zatvora („Narodne novine F BiH“ br. 10/15);

21. Uredba o primjeni odgojnih mjera prema malodobnicima („Narodne Novine F BiH“ br. 10/15);

20. Pravilnik o primjeni odgojnih mjera posebnih obveza prema maloljetnim učiniteljima kaznenih djela („Narodne Novine Federacije Bosne  i Hercegovine“ broj: 10/15);

19. Obiteljski zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Narodne novine F BiH“ broj: 35/05, 41/0 i 31/14);

18. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku („Narodne novine Federacije B i H“ broj: 7/14);

17. Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirivanje troškova pokopa („Narodne novine HNŽ/ K“ broj: 3/14);

16. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine Federacije B i H“ broj: 20/13);

15. Zakon o matičnim knjigama Federaciji B i H („Narodne novine Federacije B i H“ broj: 37/12);

14. Zakon o osobnom imenu Federaciji B i H („Narodne novine Federacije B i H“ broj: 7/12);

13. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za troškove smještaja osoba u drugu obitelj Vlada HNŽ/K broj: 01-1-02-2095/12 od 22.11.2012. godine);

12. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine F BiH“ broj: 37/01, 40/02 i 52/11);

11. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Narodne novine Federacije BiH“ broj: 32/01 i 48/11);

10. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“  broj: 49/06 i 76/11);

9. Odluka o utvrđivanju visine uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i osoba nakon navršenih 65. godina života, koje nisu zdravstveno osigurane po drugom temelju, te postupak priznavanja statusa osigurane osobe („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 4/10 i 6/11);

8. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Federacije BiH“ broj: 46/10);

7. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom („Narodne novine Federacije BiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09);

6. Odluka o subvencioniranju građana („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 03/08);

5. Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Javne/Pučke kuhinje („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 14/07);

4. Odluka o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na izvanrednu novčanu pomoć („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 10/06);

3. Naputak o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi posvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti posvojenja („Narodne novine F BiH“ broj: 35/05);

2. Odluka o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/05);

1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 3/05)