Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine, broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine, broj: 01-45-3606/21 od 30.09.2021. godine, broj: 01-45-1418/22 od 01.04.2022. godine i broj:  01-45-4454/22 od 15.12.2022. godine i člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19,  br. 5/19 i br. 5/20) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na  neodređeno vrijeme broj: 01-30-1901/24 od 22.04.2024. godine,v.d. ravnateljice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  r a s p i s u j e

                                                        J A V N I   N A T J E Č A J

Za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad za radna mjesta:

  1. Područni socijalni radnik…………………………………………………………………………………..1 (jedan) izvršitelj
  2. Referent za poslove protokola i arhive………………………………………………………………..1 (jedan) izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, i to:

Za poziciju 01:

– VSS ili VŠS – VII ili VI stepen stručne spreme, odnosno visoko ili više obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog ili višeg obrazovanja, struka-socijalni rad, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: obavlja opći socijalni rad na prikupljanju i razvrstavanju dokumentacije i predlaganju mjera, vrši identifikaciju socijalno groženih osoba i grupa po utvrđenim kriterijima, otkriva osobe s asocijalnim ponašanjem (alkoholičare, narkomane, duševne bolesnike i dr.) i ostale i pruža im adekvatnu pomoć u okviru svoje nadležnosti, prati osobe kojima je pružen bilo koji oblik socijalne zaštite, poduzima dalje mjere da ponovno ne zapadnu u stanje socijalne potrebe, po potrebi prikuplja dokumentaciju, izrađuje socijalnu anamnezu sa mišljenjem na priznavanje prava na stalne, jednokratne i izvanredne novčane pomoći, materijalne pomoći i prava na korištenje usluga  Javne/Pučke kuhinje, po potrebi po službenoj dužnosti prikuplja potrebnu dokumentaciju za korisnike Zakonom propisanih prava i usluga, upućuje korisnike na ostvarenje prava i usluga  iz socijalne zaštite i drugih prava, popunjava i vodi osobni karton korisnika, ostvaruje suradnju s povjerenicima mjesnih zajednica, humanitarnim i drugim organizacijama, sa ciljem poduzimanja zajedničkih akcija u provođenju socijalne zaštite, radi i druge poslove iz nadležnosti Službe i Centra koje  mu odredi  šef Službe i ravnatelj Centra.

Za poziciju 02:

SSS društvenog smjera, IV stepen obrazovanja, struka: gimnazija, ekonomska ili upravna,  najmanje 12 mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole.

Opis poslova: – prima poštu, zavodi je u odgovarajuće protokole i dostavlja na rad radnicima, zavodi predmete i račune u odgovarajuće knjige i evidencije, organizira i vrši nadzor nad rukovanjem aktima i predmetima u toku obrade; sprovodi mjere zaštite dokumentacije, zaprima završene predmete od radnika radi otpreme ili arhiviranja, razdužuje poštu kroz internu dostavnu knjigu i razvodi kroz kartice, vodi arhivsku knjigu, pohranjuje arhivirane predmete, sređuje i čuva predmete, obavlja pripremne poslove i otpremu arhivske građe nadležnom arhivu, predleže poduzimanje mjera fizičko-tehničke zaštite arhivske građe i registraturskog materijala i arhivske opreme, skrbi se o čuvanju arhivske građe i registarskog materijala u sređenom i sigurnom stanju; na zahtjev zainteresiranih nadležnih državnih organa, građana ili radnika Centra, a po odobrenju ravnatelja izdaje dokument ili predmet na korištenje i vodi knjigu reversa izdatog dokumenta; vrši opsluživanje fotokopir aparatom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i ravnatelja Centra.

Uz prijavni obrazac, koji je kandidat obavezan vlastoručno potpisati, a koji se nalazi sa Web stranice Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ i  Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci):

  • izvadak iz Matične knjige rođenih,
  • kopiju osobne iskaznice,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o prebivalištu,
  • diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu na poslovima u struci.

Na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji HNŽ-a („Službene novine HNŽ-a“ broj: 6/18, 4/21, 7/22, 11/23), prioritet pri zapošljavanju imaju osobe iz  članka 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu dostave dokaz o pripadnosti kategorijama iz članka 1. Zakona, u skladu sa Prilogom 1. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ. Postupak primjene članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji propisan je Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („Službene novine HNŽ“ broj 1/24).

Napomena:

Kao dokaz o radnom iskustvu/stažu dostaviti:

– Potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, sa podacima o poslovima na kojim je kandidat radio i vremenu provedenom na tim poslovima ili

– Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za mirovinsko i invalidsko osiguranje uz obvezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja.

Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o radnom iskustvu su radna knjižica, ugovori o radu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa.

Prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti osobno na protokol Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj“.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja za radno mjesto pod brojem 01. obavit će se pismena i usmena provjera znanja (intervju), dok će se za radno mjesto pod brojem  02. obaviti usmena provjera znanja.

– O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita kandidati će biti obavješteni putem pošte i putem e-maila.

– Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti  koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave obavijesti u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i Dnevni list“.

– Natječaj će biti objavljen na Web stranici Centra i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ.

– Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena, neće se uzeti u razmatranje.