Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 10. stav 1. Pravilnika o radu Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine, broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine, broj: 01-45-3606/21 od 30.09.2021. godine, broj: 01-45-1418/22 od 01.04.2022. godine i broj: 01-45-4454/22 od 15.12.2022. godine i člana 9. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20), v.d. ravnateljice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”,        d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju Komisije za provođenje Konkursa za prijem radnika
u radni odnos na neodređeno vrijeme

Član 1.

U Komisiju za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme poraspisanom Konkursu broj: 01-30-1902/24 od ¬22.04.2024. godine, imenuje se:

1. Renata Brkić, magistar socijalnog rada,
2. Marija Ivanković, magistar socijalnog rada,
3. Maida Brkan, diplomirana pravnica.

Član 2.

Za tehničkog sekretara koji će obavljati administrativno tehničke poslove za Komisiju imenuje se Ezrema Gološ Abaza, diplomirana pravnica.

                                                                        Član 3.

Zadatak Komisije je da razmotri i utvrdi potpunost i blagovremenost prispjelih prijava, zatim da utvrdi da li kandidati za upražnjena radna mjesta ispunjavaju opće i posebne uslove iz Konkursa. Komisija će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz Konkursa, za radno mjesto područni socijalni radnik obaviti pismenu i usmenu provjeru znanja, dok će sa kandidatima za radno mjesto referent za poslove protokola i arhive obaviti usmenu provjeru znanja, nakon čega će ravnateljici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar dostaviti izvještaj o provedenom postupku uz koji će priložiti i rang – listu sa najboljim kandidatima.

Član 4.

O svim obavljenim radnjama Komisija sačinjava izvještaj koji potpisuju svi članovi Komisije.

Član 5.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja

v.d. Ravnateljice
Zdravka Marić, dipl. pravnica