Poništenje Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove”Centar za socijalni rad Grada Mostara”Mostar

Na temelju Odluke o poništavanju Javnog Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”, Upravnog vijeća broj: 01-45-851/24 od 20.02.2024. godine, objavljuje se:

 

 

                                                     P O N I Š T E NJ E

                                                     Javnog Natječaja

                                           za izbor i imenovanje ravnatelja

                              Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“

 

 

 

Poništava se Javni Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, objavljen dana 09.02.2024. godine u “Službenim novinama Federacije BiH” – Oglasni dio, broj 11/24, dnevnim novinama “Večernji list” i web stranici Ustanove.