Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o radu Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine i broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine i članka 9. stavak 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ/ („Narodne novine HNŽ“, br. 4/19 i br. 5/19),  ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  d o n o s i

                                                               R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme                                             

Članak 1.

U Povjerenstvu za provođenje postupka prijema u radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad po raspisanom Natječaju broj: 01-30-2098/20 od ­25.06.2020. godine, imenuje se:

  1. Karolina Tadić-Lesko, doktor pedagoških nauka,
  2. Zumreta Humo, magistar socijalnog rada,
  3. Branka Popadić, diplomirani ekonomista.

Članak 2.

Za tehničkog tajnika koji će obavljati administrativno tehničke poslove za Povjerenstvo imenuje se Maida Brkan, diplomirana pravnica.

 Članak 3.

Zadatak Povjerenstva je da razmotri i utvrdi potpunost i blagovremenost prispjelih prijava, zatim da utvrdi da li kandidati za upražnjena radna mjesta ispunjavaju opće i posebne uslove iz Natječaja. Povjerenstvo će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, za radna mjesta: samostalni referent za poslove zaštite djece i mladih s poremećajima u ponašanju, Samostalni referent za poslove psihologa i Referent za knjigovodstvo obaviti pismenu i usmenu provjeru znanja, dok će sa kandidatima za radno  mjesto spremačice obaviti usmenu provjeru znanja, nakon čega će ravnateljici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar dostaviti izvještaj o provedenom postupku uz koji će priložiti i rang – listu sa najboljim kandidatima.

 Članak 4.

O svim obavljenim radnjama Komisija sačinjava izvještaj koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Članak 5.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.