Javni natječaj za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 6. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine i broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine, članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19 i br. 5/19) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad broj: 01-30-2085/20 od 25.06.2020. godine, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  r a s p i s u j e

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

Za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad za radna mjesta:

 

01. Samostalni referent za poslove zaštite djece i mladih s poremećajima u ponašanja..1 (jedan) izvršitelj

02. Samostalni referent za poslove psihologa……………………………1 (jedan) izvršitelj

03. Referent za knjigovodstvo…………………………………………… 1 (jedan) izvršitelj

04. Spremačica……………………………………..…………..…………..1 (jedan) izvršitelj                                                                                              

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, i to:

Za poziciju 01:

– VSS–VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, struke socijalni rad, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova:  predlaže poduzimanje mjera za zaštitu mldb. osoba, učestvuje u radu Tima pri izradi mišljenja o pravima malodobne djece, surađuje sa školama, vrtićima i drugim ustanovama, prati provođenje poduzetih mjera za zaštitu prava i interesa djeteta, te u vezi sa tim po potrebi pokreće postupak, provodi savjetodavni rad s malodobnikom, njihovim roditeljima, odnosno starateljem, te pruža pomoć u prevladavanju poremećenih odnosa u obitelji malodobne osobe, organizira smještaj djece u  ustanove socijalne zaštite i hraniteljske obitelji, u socijalno-zdravstvene ustanove za rehabilitaciju, liječenje i osposobljavanje, postupa po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i malodobnicima u krivičnom postupku, provodi različite preventivne aktivnosti u odnosu na rizična ponašanja djece i mladih, vrši  prihvat  malodobnih lica starosti od 07-18 godina, zatečenih u skitnji, bjekstvu od kuće, prosjačenju na području Grada Mostara,  učestvuje u radu suda u postupku utvrđivanja odgovornosti i izricanja mjere, provodi postupak posredovanja praćenja i izvještavanja o uspješnosti primjene odgojne preporuke,  timski učestvuje u izradi individualnih planova zaštite, po potrebi obavlja poslove područnoga socijalnog radnika,  vodi i drugu propisanu evidenciju u okviru  svoje nadležnosti,  obavlja i druge poslove po nalogu  šefa Službe i ravnatelja Centra.

Za poziciju 02:

– VSS–VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, struke: psihologija,  najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: sudjeluje u planiranju, organiziranju i provođenju različitih preventivnih aktivnosti u odnosu

na rizična ponašanja djece i mladih, radi s rizičnim porodicama, u pripremnom postupku obavlja psihodijagnostiku i izrađuje nalaz i mišljenje za malodobne počinitelje krivičnih i prekršajnih djela, provodi psihološki tretman malodobnih i mlađih punoljetnih osoba kojima su izrečene maloljetničke sankcije uključujući i rad s porodicama, daje mišljenje u svim postupcima kojima  se odlučuje o roditeljskom staranju

o tome s kojim će roditeljem dijete  nastaviti živjeti, u postupku povjeravanja djece na čuvanje i odgoj osobi ili ustanovi, u postupku određivanja nadzora nad roditeljskim staranjem, sudjeluje i izrađuje mišljenja i daje ocjenu motiva i podobnost osoba koje žele usvojiti  dijete i  izrađuje mišljenje o korisnosti usvojenja za malodobno dijete, vodi propisanu evidenciju u okviru poslova iz svoje nadležnosti, provodi različite oblike stručnog socijalnog i psihološkog rada sa korisnicima, učestvuje u dijagnostičkoj obradi, te izrađuje anamneze, nalaze i mišljenja s prijedlogom mjera,  obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Savjetovališta, šefa Službe  i ravnatelja Centra.

Za poziciju 03:

– VSS–VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, ekonomske struke, poznavanje rada na računaru, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: vrši knjiženje svih vrsta dokumenata (internih i eksternih) koja su prošla kontrolu od strane likvidatora, samostalnog referenta za financije i ovjeru od strane direktora Centra ili ovlaštenog lica, odgovoran je za ažurno, uredno i ispravno vođenje računovodstvenih knjiga, vodi evidenciju osnovnih sredstava, priprema inventurne liste za popisnu komisiju i nakon izvršenog popisa sa 31.12. tekuće godine usklađuje knjigovodstveno i stvarno stanje osnovnih sredstava, na kraju obračunskog perioda (kraj tekuće godine) zaključuje poslovne knjige, Dnevnik i Glavnu knjigu, printa ih i daje na ovjeru odgovornoj osobi tj. ravnatelju Centra, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i ravnatelja Centra.

Za poziciju 04:

– NKV

Opis poslova: vrši održavanje čistoće svih ureda, namještaja, u radnim i drugim prostorijama Centra, održava čistoću oko objekta Centra, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i ravnatelja Centra.

 Uz prijavni obrazac, koji je kandidat obvezan vlastoručno potpisati, a koji se nalazi na Web stranici Centra i  Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

  • izvod iz Matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
  • diplomu ili uvjerenje o stručnoj spremi,
  • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci (za pozicije 01, 02 i 03),
  • dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 03).

Kandidati koji su učesnici rata – razvojačeni branitelji, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji branitelja, poginulih, umrlih i nestalih branitelja uz dostavljanje potvrde/uvjerenja o pripadnosti navedenim kategorijama, ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje, pod jednakim uvjetima, a sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ/K (“Narodne novine” HNŽ/K br. 6/18).

Probni rad za radna mjesta 01, 02 i 03 predviđen je u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a za radno mjesto 04 u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti osobno na protokol Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, 88000 Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj“.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja za pozicije 01, 02 i 03 obavit će se pismena i usmena provjera znanja, dok će se za poziciju 04 obaviti usmena provjera znanja.

– Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave obavijesti u „Oslobođenju“ i Dnevnom listu“.

– Natječaj će biti objavljen na Web stranici Centra i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

– Nepotpune i ne blagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena, neće se uzeti u razmatranje.

 

Ravnateljica

Zdravka Marić, dipl. pravnica