Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u Bosni i Hercegovini

Na poziv Udruženja “Kali Sara – Romski informativni centar, predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na prezentaciji Projekta “Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH” i radionici o značaju predškolskoga obrazovanja dana 13.4.2018. godine u Mostaru.

Cilj Projekta je integracija specifičnih politika za Rome za opće politike i javne budžete, IPA planiranje i sinkronizaciju pristupa sa trenutnim i postojećim reformama u BiH u sklopu predpristupnog procesa