“Disfunkcionalno ponašanje kod djece i konstruktivne tehnike za primjenjeni rad”

Na poziv Udruženja za sistemsku praksu i terapiju predstavnice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuju na radionici “Disfunkcionalno ponašanje kod djece i konstruktivne tehnike za primjenjeni rad” koja se održava u Sarajevu dana 28.11.2016. godine.

Cilj radionice je unaprijediti razumjevanje i prepoznati funkciju koje disfunkcionalno ponašanje ima u obiteljskom kontekstu, zatim proširiti perspektivu u primjenjenom radu sa obiteljima sa posebnim akcentom na djecu sa invaliditetom i poteškoćama, korištenjem sistemskog pristupa za razumjevanje problema. Svrha radionice je dobiti osnovne smjernice za pružanje pomioći u savjetodavnom radu sa obiteljima.