Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o radu Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine i broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine i članka 9. stavak 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ („Narodne novine HNŽ“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20),   ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  d o n o s i

                                                              R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

                                                                   Članak 1.

U Povjerenstvu za provođenje postupka prijema u radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme po raspisanom Natječaju broj: 01-30-1218/21 od ­01.04.2021. godine, imenuje se:

  1. Karolina Tadić-Lesko, doktor pedagoških nauka,
  2. Zumreta Humo, magistar socijalnog rada,
  3. Nikol Soldo Miletić, magistar prava.

Članak 2.

Za tehničkog tajnika koji će obavljati administrativno tehničke poslove za Povjerenstvo imenuje se Maida Brkan, diplomirana pravnica.

 Članak 3.

Zadatak Povjerenstva je da razmotri i utvrdi potpunost i blagovremenost prispjelih prijava, zatim da utvrdi da li kandidati za upražnjena radna mjesta ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja. Povjerenstvo će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, za radna mjesta: područni socijalni radnik i samostalni referent za normativno-pravne i kadrovske poslove obaviti pismenu i usmenu provjeru znanja, dok će sa kandidatima za radno  mjesto vozač, dostavljač, domar obaviti usmenu provjeru znanja, nakon čega će ravnateljici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar dostaviti izvješće o provedenom postupku uz koji će priložiti i rang – listu sa najboljim kandidatima.

 Članak 4.

O svim obavljenim radnjama Povjerenstvo sačinjava izvješće koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.

 Članak 5.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

             Ravnateljica

Zdravka Marić, dipl. pravnica