Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH“ br.12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. Statuta Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ i Odluke Upravnog  odbora Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ broj: 01-51-265/20 od 23. 01. 2020. godine, Upravni odbor Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“  objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“

 

I.Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“  Mostar.

 1. Opis pozicije direktora:

– organizuje i rukovodi radom Centra,

– zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima,

– poduzima sve pravne akcije u ime i za račun Centra,

– zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim

organima, te pravnim licima sa javnim ovlastima,

– odgovoran je za zakonitost rada Centra,

– predlaže Upravnom odboru mjere za efikasan i zakonit rad,

– predlaže Upravnom odboru pitanja za razmatranje i donošenje odluka i akata iz

njegove nadležnosti, te se brine za provedbu donesenih odluka,

– podnosi Upravnom   odboru izvještaj o radu Centra,

– obavlja posao naredbodavatelja za izvršenje finansijskog plana Centra i odgovoran je

namjensko korištenje sredstava Centra,

– odlučuje  o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Centra,

– odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa,

– odlučuje o raspoređivanju i ulozi zaposlenika Centra za obavljanje određenih zadaća,

– vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra,

– imenuje stručne i povremene komisije,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Centra.

III. Mandat

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

 1. Uslovi za upražnjenu poziciju:

Kandidati za izbor i imenovanje na upražnjenju  poziciju  moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

 1. Opći uslovi:
 • da je državljanin BIH,
 • da je stariji od 18 godine,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH, u periodu od tri godine, prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da se na njega ne odnosi član IX  tačka 1 Ustava  BiH.

 

 

 1. Posebni uslovi:
 • da je diplomirani socijalni radnik ili diplomirani pravnik sa pet godina radnog iskustva u struci ili socijalni radnik ili pravnik sa deset godina radnog iskustva u struci,
 • da posjeduje organizacione sposobnosti, moralne i druge kvalitete,
 • da se ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa,
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci, u suprotnom da podnesu izjavu da će u slučaju konačnog imenovanja odstupiti od funkcije.
 1. V. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
 • Kraću biografiju sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Ovjerenu kopiju diplome o završenom školovanju,
 • Potvrdu o radnom iskustvu u struci,
 • Uvjerenje o ne kažnjavanju,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • Ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti  iz tačke IV.  alineja 3 i 4 općih  uslova,
 • Ovjerenu izjavu kandidata da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Sl. novine F BiH“ br.34/03).

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata,   koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 1. Konkurs je objavljen dana 29.1.2020. godine u „Dnevnom listu“, Web stranici Centra i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, Ulica fra Franje Miličevića br.43. sa naznakom „prijava na konkurs – ne otvarati“.

Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.