Prezentacija Indeksa dječje zaštite 2.0 za Bosnu i Hercegovinu

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na Prezentaciji Indeksa dječje zaštite 2.0 za Bosnu i Hercegovinu koja se održava dana 10. lipnja 2019. godine u Sarajevu u organizaciji World International u B i H i “Mreža snažniji glas za djecu” uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice B i H.

Sagledane kroz impresivnih 987 indikatora, Indeks donosi uvid u progres ostvaren u kritički važnim oblastima: zaštita djece od diskriminacije, registracija djece po rođenju, zaštiti djece odvojene od roditelja, zaštiti djece od svih oblika nasilja, zaštiti djece bez roditeljskog staranja koja žive i rade na ulici, usvojenje, zaštiti djece sa invaliditetom, zaštiti djece od ekonomske eksploatacije, zloupotreba droge, seksualne eksploatacije, otmice, zaštiti djece izbjeglica i tražioca azila, zaštiti djece žrtava torture i ponižavajućeg tretmana, te zaštiti djece u sukobu sa zakonom.

Indeks dječje zaštite 2.0 za B i H, ima za cilj iniciranje konstruktivne diskusije, na podacima zasnovane i ciljane akcije za promjenu politika u korist djece u Bosni i Hercegovini, a njegova relevantnost i upotrebna vrijednost biće stavljene na test kroz konkretne akcije koje će biti poduzete kao rezultat danih preporuka.