E-aukcija, nabavka usluga telefonije i interneta i kontroliranje procedura nabavki od strane AJN

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje na jednodnevnom seminaru na temu “E-aukcija, nabavka usluga telefonije i interneta i kontroliranje procedura nabavki od strane Agencije za javne nabavke” u organizaciji  Društva za istraživanje i unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja (REC), a održava se  u Mostaru, 24.2.2017. godine.

Cilj seminara je priprema ugovornih organa i ponuđača u primjeni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, odnosno nabavkama putem e-aukcije, Od 1.1.2017. godine na snagu je stupio  Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije  i nametnuo je obavezu ugovornim organima da u toku 2017. godine najmanje 30% postupaka nabavke provedu putem e-aukcije.

Pravilnikom o praćenju postupaka javnih nabavki utvrđeno je da će i Agencija za javne nabavke BiH sktivno pratiti pravilnost primjene zakonskih odredbi, po službenoj dužnosti i na zahtjev stranaka.