STOP PROSJAČENJU

Dana 2.9.2016. godine u prostorijama Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar održava se okrugli stol na temu “Stop prosjačenju” koji je sastavni dio Javne kampanje borbe protiv prosjačenja.

plakat

Na okruglom stolu su prezentirane aktivnosti i rezultati prethodno sprovedenog projekta pod nazivom „Podrška djeci zatečenoj u skitnji i prosjačenju  kroz direktnu pomoć i osnaživanje“ realiziran u suradnji ovog Centra i Grada Mostara.

Cilj sprovedenih aktivnosti je suzbijanje negativnih aspekata na život i odrastanje djece izložene skitnji i prosjačenju. Kroz šestomjesečni rad provedeno je 12 radionica edukativnog i kreativnog karaktera, za djecu i roditelje koji su identificirani terenskim radom obilaskom žarišnih mjesta.

Kroz savjetodavni rad i direktni rad s korisnicima pružane su usluge iz domena socijalne zaštite, kao što su reguliranje zdravstvenog osiguranja, ostvarivanje prava na pučku kuhinju, pravo na materijalna dobra i usluge, pravo na opremu novorođenčeta, te su roditelji potaknuti upisati djecu u školu čime je ostvareno pravo na Osnovno obrazovanje djece. Upisivanje djece u školu i reguliranje određenih prava pozitivan su rezultat rada i djelovanja.

Djeca na ulici su izložena višestrukim rizicima, a jedan od načina prevencije jeste i apeliranje na građane da ne daju novac. U tu svrhu su otisnuti letci i plakati koji su distribuirani na vidnim mjestima po gradu i institucijama, kako bi se skrenula pažnja javnosti da davanjem novca djeci koja prose potičemo kriminalne radnje i dajemo povoda odraslima da im djeca budu izvor zarade.

druga strana letka

Provedene aktivnosti koje su sastavni dio projekta, korak su u spriječavanju lošeg stanja koje je zahvatilo naš Grad po pitanju problema prosjačenja, te su uvod u daljnje aktivnosti koje su neophodne sprovoditi kako bi se nastojalo iskorijeniti prosjačenje.

Uz provedbu radionica, distribuciju letaka i plakata, dio projekta je i organizacija Okruglog stola, kojemu je svrha pridonošenje aktivnoj raspravi na ovu temu, kako bi se daljnji zajednički koraci usmjerili na prevenciji i spriječavanju problema kojim je  zahvaćena ova populacija.