Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH““, broj: 12/03,  broj. 34/03 i broj. 65/13) i članka 15. Statuta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 54-I-2/06, broj: I-03/08, broj: 21-51-2486/16 i broj: 01-45-3605/2/21 i Odluke Upravnog vijeća Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj:01-45-528/24 od 05.02.2024. godine, Upravno vijeće Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, o b j a v lj u j e

 

     J A V N I   N A T J E Č A J

     za izbor i imenovanje ravnatelja

          Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“

 1. Objavljuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar.
 2. Opis pozicije ravnatelja:

organizira i rukovodi radom Centra,

– zastupa i predstavlja Centar,

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

– zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima,

te pravnim osobama sa javnim ovlastima,

– odgovoran je za zakonitost rada Centra,

– predlaže Upravnom vijeću mjere za efikasan i zakonit rad,

– predlaže Upravnom vijeću pitanja za razmatranje i donošenje odluka i akata iz njegove

nadležnosti, te se brine za provedbu donesenih odluka,

– podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu Centra,

– obavlja posao naredbodavatelja za izvršenje financijskog plana Centra i odgovoran je za

namjensko korištenje sredstava Centra,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Centra,

– odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,

– odlučuje o raspoređivanju i ulozi radnika Centra za obavljanje određenih zadaća,

– vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra,

– imenuje stručna i povremena povjerenstva,

– obavlja i druge poslove u sukladno Zakonu i Statutu Centra.

III. Mandat

Ravnatelj se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

 1. Uvjeti za upražnjenu poziciju:

Kandidati za izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

 1. Opći uvjeti:
 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH, u periodu od tri godine, prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da se na njega ne odnosi članak IX točka 1 Ustava BiH.
 1. Posebni uvjeti:

–     VII/1 ili VII/2 stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje (300) bodova) drugog ciklusa

bolonjskog studiranja-diploma visokog obrazovanja,

 • Struka: pravna, socijalni rad, pedagogija ili psihologija
 • Položen stručni ispit,
 • Najmanje 5 godina iskustva u struci na poslovima u socijalnoj zaštiti.
 • Da posjeduje organizacijske sposobnosti, moralne i druge kvalitete,
 • Da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa,
 • Da nije na funkciji u političkoj stranci, u suprotnom da podnese izjavu da će u slučaju konačnog imenovanja odstupiti od funkcije.
 1. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
 • Kraći životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,
 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Ovjerena preslika diplome o završenom školovanju,
 • Potvrdu o radnom iskustvu u struci,
 • Ovjerenu izjavu kandidata/kinje na okolnosti iz točke IV alineja 3. i 4. općih uvjeta,
 • Ovjerenu izjavu kandidata/kinje da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i br. 65/13).

Kandidat koji bude izabran, a prije imenovanja, dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti orginalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 1. Natječaj će biti objavljen u dnevnim novinama „Večernji list“, Web stranici Centra i „Službenim novinama F BiH“.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj – ne otvarati“.

– Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena, neće se uzeti u razmatranje.