Novčana pomoć neuposlenoj rodilji, obavijest

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” provodeći Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom (“Službene novine F BiH” broj:52/22) dana 17.10.2022. godine počinje da prima zahtjeve za priznavanje prava na novčanu pomoć neuposlenoj porodilji, a radi porođaja i njege novo rođenog djeteta svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Korisnik prava na na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji iz članka 7. ovog zakona može ostvariti pravo na novčanu pomoć ukoliko je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije, ili se nalazi na redovitom školovanju, odnosno ukoliko se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao uposlena osoba.

Visina novčane pomoći neuposlenoj rodilji  ne može biti manja od 55% najniže plaće u Federaciji BiH sukladno odredbama Zakona o radu, koju utvrđuje Vlada Hercegovačko-neretvanske županije posebnom odlukom, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije.

Zahtjev priznavanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji