Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Na temelju  članka 6. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine i broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine, članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno i  određeno vrijeme broj: 01-30-1196/21 od 31.03.2021. godine, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  r a s p i s u j e

                                                 J A V N I   N A T J E Č A J

Za prijem uposlenika u radni odnos:

a) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad za radna mjesta:

01.Područni socijalni radnik ……………………………………………….1(jedan) izvršitelj

02.Samostalni referent za normativno-pravne i kadrovske poslove……1(jedan) izvršitelj

03.Vozač, dostavljač, domar………………………………………………. 1(jedan) izvršitelj

b) na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci:

04. Područni socijalni radnik…………..…………………..………..…….. 1(jedan) izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, i to:

Za poziciju 01 i 04:

– VSS ili VŠS – VII ili VI stupanj stručne spreme, odnosno visoko ili više obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog ili višeg obrazovanja, struka-socijalni rad, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: obavlja opći socijalni rad na prikupljanju i razvrstavanju dokumentacije i predlaganju mjera, vrši identifikaciju socijalno ugroženih osoba i grupa po utvrđenim kriterijima, otkriva osobe s asocijalnim ponašanjem (alkoholičare, narkomane,  duševne bolesnike i dr.) i ostale i  pruža im adekvatnu pomoć u okviru svoje nadležnosti, prati osobe kojima je pružen bilo koji oblik socijalne zaštite, poduzima dalje mjere da ponovno ne zapadnu u stanje socijalne potrebe, po potrebi prikuplja dokumentaciju, izrađuje socijalnu anamnezu sa mišljenjem na priznavanje prava na stalne, jednokratne i izvanredne novčane pomoći, materijalne pomoći i prava na korištenje usluga  Javne/Pučke kuhinje, po potrebi po službenoj dužnosti prikuplja potrebnu dokumentaciju za korisnike Zakonom propisanih prava i usluga, upućuje korisnike na ostvarenje prava i usluga  iz socijalne zaštite i drugih prava, popunjava i vodi osobni karton korisnika, ostvaruje suradnju s povjerenicima mjesnih zajednica, humanitarnim i drugim organizacijama, s ciljem poduzimanja zajedničkih akcija u provođenju socijalne zaštite, radi i druge poslove iz nadležnosti Službe i Centra koje  mu odredi  šef Službe i ravnatelj Centra.

Za poziciju 02:

– VSS–VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, pravne struke, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci, položen stručni ispit.

Opis poslova: uspostavlja dokumentacioni materijal iz radnih odnosa, matičnu knjigu i vodi personalni dosje radnika  i obavlja  sve poslove vezane za ostvarivanje prava radnika iz radnog odnosa, priprema opće akte,  izrađuje odluke i daje mišljenja iz oblasti  radnih odnosa, u suradnji sa ravnateljem priprema i provodi potrebne radnje za zasnivanje, promjenu ili prestanak radnog odnosa u Centru, priprema i izrađuje ugovore o radu za sve radnike Centra, ugovore o radu s pripravnikom, ugovore o stručnom osposobljavanju, priprema i izrađuje odluke za ravnatelja koji se odnose na prava radnika iz radnog odnosa, na osnovu kolektivnog ugovora i zakona o radu, obavlja poslove vezane za registraciju i statusne promjene Centra, surađuje sa inspekcijama, čuva dokumentaciju inspekcijskih pregleda, neposredno radi sa strankama po zahtjevu prigovoru i pritužbama i po uputama ravnatelja, priprema sjednice, vodi i izrađuje zapisnik na sjednici Upravnog vijeća, obavlja sve poslove vezane za  postupak javnih  nabava roba, radova i usluga, obavlja normativno pravne poslove, stara se o primjeni zakona i drugih propisa, učestvuje u predlaganju i izradi prijedloga, programa i planova rada Centra, surađuje sa drugim ustanovama, službama i udrugama u cilju kvalitetnijeg rada Centra, priprema i učestvuje u predlaganju mjera za poboljšanje kvaliteta stručnog rada Centra, prati i proučava zakonske i dr. propise i akte koji se odnose i primjenjuju na djelatnost Centra, provodi postupak otpisa registraturne građe Centra, donosi pravne akte po zakonu o arhivskoj građi, po odluci ravnatelja, kao član, obavlja pravne poslove iz nadležnosti Stručnog tima, sudjeluje u pripremi općih akata i izradi njihovih nacrta, na osnovu punomoći zastupa Centar u sudskim postupcima, obavlja i druge poslove po nalogu  šefa Službe i ravnatelja Centra

Za poziciju 03:

– IV ili III stupanj obrazovanja, SSS ili KV, položen vozački ispit B kategorije, najmanje 6 mjeseci radnog staža.

Opis poslova: vrši poslove vozača putničkog motornog vozila za potrebe i po nalogu ravnatelja Centra i  šefova Službi Centra, stara se o ispravnosti, održavanju i registraciji  putničkih vozila Centra, popunjene radne putne naloge, za sva putnička vozila Centra i  dostavlja tehničkom tajniku, održava priručni alat i čistoću vozila Centra, raznosi službenu poštu na područje Grada, preuzima poštu iz pošte i drugih organizacija i ustanova i predaje ih referentu za  protokol i arhivu, obavlja tekuće i manje popravke u objektu Centra, održava prostor oko objekta Centra, obavlja i druge poslove po nalogu  šefa Službe i ravnatelja Centra.

Uz prijavni obrazac, koji je kandidat obavezan vlastoručno potpisati, a koji se nalazi sa Web stranice Centra i  Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

  • izvod iz Matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
  • diplomu ili uvjerenje o stručnoj spremi,
  • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci (za pozicije 01, 02 i 04) ili radnom stažu (za poziciju 03),
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (za poziciju 02)
  • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorija (za poziciju 03).

Kandidati koji su učesnici rata – demobilizirani borci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji branitelja, poginulih, umrlih i nestalih branitelja uz dostavljanje potvrde/uvjerenja o pripadnosti navedenim kategorijama, ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje, pod jednakim uvjetima, a sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine” HNŽ br. 6/18).

Probni rad za radna mjesta 01 i 02  predviđen je u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a za radno mjesto 03 u trajanju od 3 (tri) mjeseca, dok za radno mjesto 04 nije predviđen probni rad.

Napomena:

Kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti:

– Potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, sa podacima o poslovima na kojim je kandidat radio i vremenu provedenom na tim poslovima ili

– Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za mirovinsko i invalidsko osiguranje uz obvezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja.

Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o radnom iskustvu su radna knjižica, ugovori o radu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa.

Prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uslova iz ovog natječaja dostaviti osobno na protokol Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj“.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja za pozicije 01, 02 i 04 obavit će se pismena i usmena provjera znanja, dok će se za poziciju 03 obaviti usmena provjera znanja.

– Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave obavijesti u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i Dnevni list“.

– Natječaj će biti objavljen na Web stranici Centra i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ.

– Nepotpune i ne blagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena, neće se uzeti u razmatranje.

 

  Ravnateljica

  Zdravka Marić, dipl. pravnica