Javni natječaj

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine, broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine, broj: 01-45-3606/21 od 30.09.2021. godine, broj: 01-45-1418/22 od 01.04.2022. godine i broj:  01-45-4454/22 od 15.12.2022. godine i članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu („Službene novine HNŽ/K“, br. 4/19,  br. 5/19 i br. 5/20) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na  neodređeno i određeno vrijeme broj: 01-30-380/23 od 30.01.2023. godine, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem zaposlenika u radni odnos:

 1. a) na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad za radna mjesta:
 2. Šef Službe za financijske i računovodstvene poslove……………1 (jedan) izvršitelj
 3. Blagajnik-likvidator……………………………………………………………1 (jedan) izvršitelj
 4. Samostalni referent za poslove zaštite djece i

mladih s poremećajima u ponašanju ………………………………….…1 (jedan) izvršitelj

 1. Područni socijalni radnik …………………………………………………..1 (jedan) izvršitelj

 

 1. b) na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine:
 2. Spremačica………………………………………………………. 1  (jedan) izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, i to:

 Za poziciju 01:

– VSS–VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, struke: ekonomija, položen ispit za certificiranog računovođu, poznavanje rada na računaru, najmanje 3 godina iskustva na poslovima u struci.

 

Opis poslova: Organizira rad i koordinira radom Službe, kontrolira izvršenja poslova i zadataka iz oblasti računovodstveno-materijalnih poslova, prati propise i zakone iz oblasti računovodstva i brine za njihovu pravilnu primjenu u praksi, izrađuje prijedlog financijskog plana za potrebe Centra za proračunskim sredstvima za fiskalnu godinu kao i projekcije prihoda za narednu godinu, izvještava o provođenju Proračuna i korištenju proračunskih sredstava nadležnu službu Grada Mostara, brine se za redovno i blagovremeno fakturiranje usluga tj. potraživanje sredstava od resornog ministarstva za sve potrebe korisnika, sastavlja periodične obračune, kvartalne financijske izvještaje i dostavlja ih nadležnim službama, sastavlja mjesečne izvještaje o primljenim i utrošenim sredstvima iz županijskog Proračuna i dostavlja ih Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi, izrađuje završni račun Centra kao i bilješke uz financijski izvještaj, prezentira ih na sjednici Upravnog vijeća i dostavlja nadležnim službama i AFIP-u, vrši obračun naknada, poreza i doprinosa za članove Upravnog vijeća kao i obračun naknada, poreza i doprinosa po ugovorima o djelu, ugovorima o povremenim i privremenim poslovima i dr., popunjava statističke izvještaje RAD-1 i RAD1G (mjesečni godišnji izvještaj o zaposlenima i plaći), obavlja i druge poslove po nalogu ravnateljice Centra.

 

Za poziciju 02:

– SSS – IV stupanj stručne spreme, struka: ekonomska, poznavanje rada na računaru, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: – vrši obračun plaća, toplog obroka, troškova prijevoza i drugih naknada radnika, vrši podizanje gotovine sa transakcijskog računa banke i polaže ga u blagajnu Centra (za materijalne troškove: sitni računi i isplate po putnim nalozima-dnevnice i putni troškovi), brine se o održavanju blagajničkog maksimuma, vodi dnevnik blagajne na dnevnoj bazi i zaključuje ga na kraju radnog dana i daje ga na kontrolu Šefu službe za financijske i računovodstvene poslove koji ga dalje prosljeđuje knjigovođi na knjiženje, uredno vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura, vodi evidenciju korisnika raznih prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite obitelji sa djecom i mjesečno potražuje sredstva za ove namjene od resornog ministarstva, vrši plaćanje svih obaveza preko transakcijskog računa Centra elektronskim putem, za potrebe Porezne uprave popunjava i dostavlja sljedeće obrasce: Obrazac-2001, Obrazac-2003, MIP-1023, Obrazac ASD 1032, GIP-1022 i GPD-1051, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i ravnateljice Centra.

Za poziciju 03:

– VSS– VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, struka: socijalni rad, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: zaprima zahtjeve  i analizira sadržaj zahtjeva, te predlaže poduzimanje mjera za zaštitu mlt. osoba, učestvuje u radu Tima pri izradi mišljenja o: opravdanosti prijedloga malodobnika  za sklapanje braka prije navršenog punoljetstva, o promjeni imena malodobnika, o odobrenju roditelju za raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta, surađuje sa školom, vrtićem, zdravstvenim i drugim ustanovama, tužiteljstvom, policijom i dr., prati provođenje poduzetih mjera za zaštitu prava i interesa djeteta, te u vezi sa tim po potrebi pokreće postupak i po potrebi prikuplja dokumentaciju za materijalni oblik zaštite djeteta (novčana pomoć), provodi savjetodavni rad s malodobnikom, njegovim roditeljima, odnosno starateljem, te pruža pomoć u prevladavanju specifičnih teškoća, poremećenih odnosa u obitelji malodobne osobe, inicira ocjenu sposobnosti djeteta i pismeno obavještava  Prvostupanjsko stručno povjerenstvo o pokrenutom postupku radi ocjene sposobnosti i razvrstavanja, organizira smještaj djece u socijalno-zdravstvene ustanove za rehabilitaciju, liječenje i osposobljavanje, postupa po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku, radi s rizičnim obiteljima te učestvuje u detekciji djece i mladih s poremećajima u ponašanju s ciljem sprečavanja i suzbijanja maloljetničke delinkvencije, provodi postupak i vrši smještaj djece bez roditeljskog staranja u ustanove socijalne zaštite i udomiteljske obitelji, vrši  prihvat  maloljetnih osoba starosti od 07-18 godina, zatečenih u skitnji, bjekstvu od kuće, prosjačenju na području Grada Mostara,  kojima je potrebna hitna pomoć, te  organizira  njihov  brzi povratak u matičnu općinu, učestvuje u radu suda u postupku utvrđivanja odgovornosti i izricanja mjere, odnosno sankcije maloljetnom počinitelju prekršajnog odnosno kaznenog djela, vodi evidenciju o izrečenim odgojnim preporukama, mjerama i kaznama, sudjeluje u planiranju, organiziranju i provođenju različitih preventivnih aktivnosti u odnosu na rizična ponašanja djece i mladih, radi s rizičnim obiteljima, te učestvuje u detekciji djece i mladih s poremećajima u ponašanju s ciljem sprečavanja i suzbijanja maloljetničke delinkvencije, poduzima mjere socijalne zaštite u interesu pojedinca i porodice, predlaže i izvršava mjere obiteljsko-pravne zaštite, predlaže mjere kazneno-pravne zaštite, u cilju unapređivanja tretmana surađuje sa školom, zdravstvenim ustanovama, policijom, sudom, nevladinim organizacijama i dr. ustanovama te lokalnom  zajednicom, timski učestvuje u izradi individualnih planova zaštite, popunjava i vodi osobni karton korisnika, sačinjava  zapisnik i zaključak, odnosno mišljenje nakon održanog sastanka Tima, izrađuje individualne planove zaštite, po potrebi obavlja poslove područnoga socijalnog radnika, vodi i drugu propisanu evidenciju u okviru  svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove po nalogu  šefa Službe i ravnateljice Centra.

Za poziciju 04:

– VSS ili VŠS – VII ili VI stupanj stručne spreme, odnosno visoko ili više obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog ili višeg obrazovanja, struka-socijalni rad, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: obavlja opći socijalni rad na prikupljanju i razvrstavanju dokumentacije i predlaganju mjera, vrši identifikaciju socijalno ugroženih osoba i grupa po utvrđenim kriterijima, otkriva osobe s asocijalnim ponašanjem (alkoholičare, narkomane, duševne bolesnike i dr.) i ostale i  pruža im adekvatnu pomoć u okviru svoje nadležnosti, prati osobe kojima je pružen bilo koji oblik socijalne zaštite, poduzima dalje mjere da ponovno ne zapadnu u stanje socijalne potrebe, po potrebi prikuplja dokumentaciju, izrađuje socijalnu anamnezu sa mišljenjem na priznavanje prava na stalne, jednokratne i izvanredne novčane pomoći, materijalne pomoći i prava na korištenje usluga  Javne/Pučke kuhinje, po potrebi po službenoj dužnosti prikuplja potrebnu dokumentaciju za korisnike Zakonom propisanih prava i usluga, upućuje korisnike na ostvarenje prava i usluga  iz socijalne zaštite i drugih prava, popunjava i vodi osobni karton korisnika, ostvaruje suradnju s povjerenicima mjesnih zajednica, humanitarnim i drugim organizacijama, s ciljem poduzimanja zajedničkih akcija u provođenju socijalne zaštite, radi i druge poslove iz nadležnosti Službe i Centra koje  mu odredi  šef Službe i ravnateljica Centra.

Za poziciju 05:

– NKV

Opis poslova: vrši održavanje čistoće svih ureda, namještaja, u radnim i drugim prostorijama Centra, održava čistoću oko objekta Centra, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i ravnateljice Centra.

Uz prijavni obrazac, koji je kandidat obavezan vlastoručno potpisati, a koji se nalazi sa Web stranice Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ i  Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ/K potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku, ne starije od 6 mjeseci):

 • izvod iz Matične knjige rođenih,
 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 01 i 02),
 • dokaz o položenom ispitu za certificiranog računovođu (za poziciju 01).

Kandidati koji su učesnici rata – razvojačeni branitelji, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja uz dostavljanje potvrde/uvjerenja o pripadnosti navedenim kategorijama, ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje, pod jednakim uslovima, a sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ/K (“Službene novine” HNŽ/K br. 6/18).

Napomena:

Kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti:

– Potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, sa podacima o poslovima na kojim je kandidat radio i vremenu provedenom na tim poslovima ili

– Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za mirovinsko i invalidsko osiguranje uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja.

Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o radnom iskustvu su radna knjižica, ugovori o radu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa.

Prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uslova iz ovog natječaja dostaviti osobno na protokol Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj“.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja (01, 03 i 04) obavit će se pismena i usmena provjera znanja (intervju) dok će se za poziciju 02 i 05 obaviti usmena provjera znanja.

– O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita kandidati će biti obaviješteni putem pošte i putem e-maila.

– Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti  koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave obavijesti u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i Dnevni list“.

– Natječaj će biti objavljen na Web stranici Centra i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

– Nepotpune i ne blagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena, neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01-30-381/23

Mostar, 31.01.2023. godine