Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 10. stav 1. Pravilnika o radu Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine, broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine i broj: 01-45-3606/21 od 30.09.2021. godine i člana 9. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20),   ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”,  d o n o s i

                                                               R J E Š E N J E

o imenovanju Komisije za provođenje Konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme.

 Član 1.

U Komisiju za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom Konkursu broj: 01-30-207/22 od ­18.01.2022. godine, imenuje se:

  1. Branka Popadić, diplomirani ekonomista,
  2. Milena Jergović, magistar ekonomije,
  3. Nikol Soldo Miletić, magistar prava.

Član 2.

Za tehničkog sekretara koji će obavljati administrativno tehničke poslove za Komisiju imenuje se Maida Brkan, diplomirana pravnica.

 Član 3.

Zadatak Komisije je da razmotri i utvrdi potpunost i blagovremenost prispjelih prijava, zatim da utvrdi da li kandidati za upražnjena radna mjesta ispunjavaju opće i posebne uslove iz Konkursa.

Komisija će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz Konkursa obaviti pismenu i usmenu provjeru znanja, nakon čega će ravnateljici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar dostaviti izvještaj o provedenom postupku uz koji će priložiti i rang – listu sa najboljim kandidatima.

 Član 4.

O svim obavljenim radnjama Komisija sačinjava izvještaj koji potpisuju svi članovi Komisije.

 Član 5.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.