Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o radu Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine i broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine i članka 9. stavak 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ („Narodne novine HNŽ“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20),   ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”,  d o n o s i

   R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za prijem radnika

u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad

                                                                   

                                                                       Članak 1.

U Povjerenstvo za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad po raspisanom Natječaju broj: 01-30-2564/21 od ­02.07.2021. godine, imenuje se:

  1. Karolina Tadić-Lesko, doktor pedagoških nauka,
  2. Izudina Voloder, magistar socijalnog rada,
  3. Nikol Soldo Miletić, magistar prava.

                                                                      Članak 2.

Za tehničkog tajnika koji će obavljati administrativno tehničke poslove za Povjerenstvo imenuje se Maida Brkan, diplomirana pravnica.

                                                                      Članak 3.

Zadatak Povjerenstva je da razmotri i utvrdi potpunost i blagovremenost prispjelih prijava, zatim da utvrdi da li kandidati za upražnjena radna mjesta ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja.

Povjerenstvo će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja obaviti pismenu i usmenu provjeru znanja, nakon čega će ravnateljici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar dostaviti izvješće o provedenom postupku uz koji će priložiti i rang – listu sa najboljim kandidatima.

                                                                    Članak 4.

O svim obavljenim radnjama Povjerenstvo sačinjava izvješće koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.

                                                                   Članak 5.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.                                                                                                                                   

Ravnateljica

Zdravka Marić, dipl. pravnica