Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH“ br.12/03, 34/03 i 65/13), članka 15. Statuta Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ i Odluke Upravnog  vijeća Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ broj: 01-51-265/20 od 23. 1. 2020. godine, Upravno vijeće  Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“

 

I.Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“  Mostar.

 1. Opis pozicije ravnatelja:

– organizira i rukovodi radom Centra,

– zastupa i predstavlja Centar prema trećim osobama,

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

– zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim

tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima,

– odgovoran je za zakonitost rada Centra,

– predlaže Upravnom vijeću mjere za efikasan i zakonit rad,

– predlaže Upravnom vijeću pitanja za razmatranje i donošenje odluka i akata iz

njegove nadležnosti, te se brine za provedbu donesenih odluka,

– podnosi Upravnom   vijeću izvješće o radu Centra,

– obavlja posao naredbodavatelja za izvršenje financijskog plana Centra i odgovoran je

namjensko korištenje sredstava Centra,

– odlučuje  o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Centra,

– odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa,

– odlučuje o raspoređivanju i ulozi zaposlenika Centra za obavljanje određenih zadaća,

– vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra,

– imenuje stručne i povremene komisije,

– obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Centra.

III. Mandat

Ravnatelj se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

 1. Uvjeti za upražnjenu poziciju:

Kandidati za izbor i imenovanje na upražnjenju  poziciju  moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

 1. Opći uvjeti:
 • da je državljanin BIH,
 • da je stariji od 18 godine,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH, u periodu od tri godine, prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da se na njega ne odnosi članak IX  točka 1 Ustava BiH.
 • Posebni uvjeti:
 • da je diplomirani socijalni radnik ili diplomirani pravnik sa pet godina radnog iskustva u struci ili socijalni radnik ili pravnik sa deset godina radnog iskustva u struci,
 • da posjeduje organizacione sposobnosti, moralne i druge kvalitete,
 • da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nisu osuđivani za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa,
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci, u suprotnom da podnesu izjavu da će u slučaju konačnog imenovanja odstupiti od funkcije.
 1. V. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • Kraći životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Ovjerena preslika diplome o završenom školovanju,
 • Potvrda o radnom iskustvu u struci,
 • Uvjerenje o ne kažnjavanju,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
 • Ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti  iz točke IV.  alineja 3 i 4 općih  uvjeta,
 • Ovjerenu izjavu kandidata da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Sl. novine F BiH“ br.34/03).

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata,   koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 1. Natječaj je objavljen dana 29.1.2020. godine u „Dnevnom listu“, Web stranici Centra i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, Ulica fra Franje Miličevića br.43. sa naznakom „prijava na natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.