Natječaj za prijem zaposlenika u radni odnos

Na osnovu članka 4. i 5. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj:  01-51-434/19 od 01.02.2019. godine i članka 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar  broj. 21-51-2487/16 od 01.12.2016. godine, broj: 01-51-3532/17 od 23.10.2017. godine i broj: 01-51-443/19 od 01.02.2019. godine i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme broj: 01-36-960/19 od 11.03.2019. godine ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

Za prijem zaposlenika u radni odnos:

 1. a) na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci za radna mjesta:

01.Samostalni referent za poslove skrbništva i posvojenja……………………….1 (jedan) izvršitelj

02.Samostalni referent za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju i djecom bez adekvatne roditeljske skrbi i njihovih roditeljima………………………………………………………….1 (jedan) izvršitelj

 1. Spremačica……………………..……………………………………………….1 (jedan) izvršitelj

 1. b) na određeno vrijeme do 31.12.2019. godine za radno mjesto:
 2. Referent za knjigovodstvo…………………………………………………….1 (jedan) izvršitelj

 1. c) na određeno vrijeme do 31.01.2020. godine za radno mjesto:
 2. Referent za poslove protokola i arhive……….………………………………1 (jedan) izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar i to:

Za poziciju 01:

 • VSS–VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, struke socijalni rad, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Za poziciju 02:

 • VSS–VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, struka: socijalni rad ili psihologija, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Za poziciju 03:

 • NKV

Za poziciju 04:

 • VSS–VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, ekonomske struke, smjer financije i računovodstvo, poznavanje rada na računaru, najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Za poziciju 05:  

 • SSS društvenog smjera, IV stupanj obrazovanja, struka: gimnazija, ekonomska ili upravna, položen ispit za arhivara, najmanje godina dana radnog staža nakon završene srednje škole.

Uz prijavu sa molbom i kraćom biografijom potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

 • izvod iz Matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
 • diplomu ili uvjerenje o stručnoj spremi,
 • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci (za pozicije 01, 02 i 04 ) ili radnom stažu (za poziciju 05),
 • dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 04),
 • dokaz o položenom ispitu za arhivara (za poziciju 05).

Kandidati koji su učesnici rata – razvojačeni branitelji, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja uz dostavljanje uvjerenja o pripadnosti navedenim kategorijama, ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje, pod jednakim uvjetima, a sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine HNŽ“ br. 6/18).

Prijavu sa molbom za prijem u radni odnos, kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom putem pošte na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj“.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se intervju.

– Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i

   radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Natječaj je otvoren 8 dana o dana objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni list“.

– Nepotpune i ne blagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena kopija, neće se uzeti u razmatranje.