Natječaj za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 21-51-3831/16 od 01.11.2016. godine i  broj: 01-51-3531/17 od 23.10.2017. godine, i članka 29. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar  broj. 21-51-2487/16 od 01.12.2016. godine i broj: 01-51-3532/17 od 23.10.2017. godine i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad broj: 01-36-3458/18 od 07.09.2018. godine ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci za obavljanje poslova:

 

01.Područni socijalni radnik………………………………………………..1 (jedan) izvršitelj

02.Samostalni referent za upravno-pravne poslove……………………1 (jedan) izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar i to:

 

Za poziciju 01:

 • VSS ili VŠS – VII ili VI stupanj stručne spreme, odnosno visoko ili više obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog ili višeg obrazovanja, struke-socijalni rad,
 • obavljen pripravnički staž.

 

Za poziciju 02:

 • VSS ili VŠS – VII ili VI stupanj stručne spreme, odnosno visoko ili više obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog ili višeg obrazovanja, upravno pravne struke,
 • najmanje 1 godina u struci sa završenom VSS-VII stupanj stručne spreme ili najmanje 3 godine iskustva u struci na poslovima socijalne zaštite sa završenom VŠS-VI stupanj stručne spreme.
 • položen stručni ispit.

 

Uz prijavu sa molbom i kraćom biografijom potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

 • izvod iz Matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
 • diplomu ili uvjerenje o stručnoj spremi,
 • potvrdu/uvjerenje o obavljenom pripravničkom stažu ili radnom iskustvu u struci (za poziciju 01),
 • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci nakon stjecanja više ili visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja (za poziciju 02),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (za poziciju 02).

Prijavu sa molbom za prijem u radni odnos, kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom putem pošte na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj“.

 

– Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se intervju.

– Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i

radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Natječaj je otvoren 8 dana o dana objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni list“.

– Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena kopija, neće se uzeti u razmatranje.