Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 21-51-3831/16 od 21.10. 2016. godine, članka 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 21-51-2487/16 od 27. 6. 2016. godine i Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 01-36-4279/16 od 1. 12. 2016. godine, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  Mostar   r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci za obavljanje poslova:

Područni socijalni radnik…………………………………………………………. 3 (tri) izvršitelja

Samostalni referent za normativno – pravne i kadrovske poslove……. 1 (jedan) izvršitelj

Samostalni referent za opće pravne poslove……………………………… 1 (jedan) izvršitelj

 Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, i to:

Za poziciju 01:

 • VSS ili VŠS – VII ili VI stupanj stručne spreme, odnosno visoko ili više obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog ili višeg obrazovanja, struke – socijalni rad,
 • obavljen pripravnički staž.

 Za poziciju 02:

 • VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje (300 ECTS bodova) drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, pravne struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima u struci,
 • položen stručni ispit.

Za poziciju 03:

 • VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje (300 ECTS bodova) drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, pravne struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima u struci,
 • položen stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika):

 • životopis sa adresom i kontakt telefonom,
 • izvadak iz Matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
 • diplomu ili uvjerenje o stručnoj spremi,
 • uvjerenje o obavljenom pripravničkom stažu ili radnom iskustvu u struci (za poziciju 01),
 • uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja (za poziciju 02 i 03),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (za poziciju 02 i 03).

Potrebna dokumentacija se dostavlja osobno ili preporučenom pošiljkom putem pošte na adresu:

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar

Ulica Fra. Franje Miličevića broj 43, Mostar,

sa naznakom: “prijava na natječaj”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se intervju.

Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Dnevni list”.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena preslika, neće se uzeti u razmatranje.