Javni oglas za prodaju službenog vozila ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”

Na osnovu Odluke Upravnog vijeća o rashodovanju i prodaji službenog putničkoga vozila Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar broj: 01-45-1158/20 od 20.03.2020. godine, ravnateljica Ustanove, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prodaju službenog vozila Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar

 I. Predmet

 Predmet javnog oglasa je prodaja službenog putničkog motornog vozila Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar sa sljedećim karakteristikama:

1. Marka vozila ……………………….. Golf

2. Boja …………………………………… crvena

3. Registracijska oznaka ……………. A74-M-771

4. Broj šasije ……………………………. WVWZZZ1HZTP378683

5. Snaga ………………………………… 55KW 1781 ccm

6. Godina proizvodnje ………………. 1996. godine

7. Gorivo …………………………………. Benzin Euro 2

8. Vrsta vozila ………………………….. Putničko

9. Prijeđena kilometraža ……………. 245.967 KM

10. Datum isteka registracije ……… 16.10.2020. godine

11. Početna vrijednost ………………. 540,00 KM

II. Pravo sudjelovanja

 Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pravo sudjelovanja nemaju zaposlenici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“.

III. Pregled službenog vozila

Vozilo se može pregledati na parkingu Ustanove na adresi fra Franje Miličevića br. 43, Mostar,  svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 sati, nakon prethodne najave na broj telefona: 036/ 335-904.

IV. Rok za dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju osobno na protokol Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, ili poštom na adresu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, Fra Franje Miličevića br. 43 Mostar, zaključno s danom 20.10.2020. godine do 10:00 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti.

Na koverti u kojoj se dostavlja ponuda obvezno mora biti naznačeno:

“NE OTVARAJ – Ponuda za javni oglas za prodaju službenog vozila Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar“.

Na zadnjoj strani kuverte navesti ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja.

Krajnji rok za predaju ponuda je 20.10.2020. godine do 10:00 sati, uključujući i sve ponude upućene poštom, a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

 V. Sadržaj ponude

 Ponuda se dostavlja na odgovarajućem obrascu za prijavu na javni oglas (može se preuzeti na web stranici Centra) s tim da:

– Fizičke osobe dostavljaju ponudu uz kopiju osobne iskaznice,

– Pravne osobe dostavljaju ponudu s pečatom i potpisom ovlaštene osobe uz kopiju izvoda iz sudskog registra.

Obrazac prijave na javni oglas može se preuzeti na web stranici Centra.

Prodaja je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj.

Sve ponude pristigle poslije naznačenog roka, bez obzira na to kada su poslane, kao i ponude s ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene neće se uzeti u razmatranje.

VI. Otvaranje ponuda

 Otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju službenog vozila Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar obavit će se u Mostaru, na adresi fra Franje Miličevića br. 43., dana 20.10.2020. s početkom u 10:15 sati.

Otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe koje su dostavile ponude uz  predočenje identifikacijskog dokumenta, a za pravnu osobu može prisustvovati odgovorna osoba uz predočenje identifikacijskog dokumenta ili ovlaštena osoba sa pismenim ovlaštenjem.

Predsjednik Povjerenstva otvarati će prispjele ponude po redoslijedu prispijeća čiji se sadržaj unosi u zapisnik sa otvaranja ponuda koji sadrži: redni broj ponuditelja po datumu prispijeća ponude, ime i prezime/naziv ponuditelja, adresa, broj telefona ili mobitela ponuditelja, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ponude koje ne sadrže uvjete prihvatljivosti, kao i ponude ispod početne cijene neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se pojave dva ponuditelja sa prihvatljivom najvećom istom cijenom, tada je pobjednik onaj koji je ranije dostavio ponudu, uzimajući u obzir datum i vrijeme s prijemnog pečata.

 VII. Obveze kupca

 S odabranim ponuditeljem Ustanova ”Centar za socijalni rad Grada Mostara” će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od sedam (7) dana po završetku postupka prodaje, odnosno obavijesti.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od sedam (7) dana od dana potpisivanja ugovora.

Ukoliko kupac ne plati utvrđeni iznos i ne pristupi zaključenju  kupoprodajnog ugovora smatrati će se da je odustao od kupovine, a zaključenje kupoprodajnog ugovora ponudit će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva vozila, kao i troškove transporta snosi kupac.

Vozilo se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“, te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažavati. Primopredaja vozila, u dogovoru s kupcem, izvršit će se odmah po predočenju dokaza o uplati kupoprodajne cijene i potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 VIII. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 036/335-904

Javni oglas bit će objavljen na Web stranici  i oglasnoj ploči Centra.

 

Obrazac 1. za fizičke osobe

Obrazac 2. za pravne osobe