Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o radu Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine, broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine, broj: 01-45-3606/21 od 30.09.2021. godine, broj: 01-45-1418/22 od 01.04.2022. godine i broj:  01-45-4454/22 od 15.12.2022. godine i članka 9. stavak 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ („Službene novine HNŽ“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20),   ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”, d o n o s i

R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za prijem radnika

u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Članak 1.

U Pov jerenstvu za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme po raspisanom Natječaju broj: 01-30-381/23 od ­14.01.2023. godine, imenuje se:

  1. Branka Popadić, diplomirani ekonomista,
  2. Izudina Voloder, magistar socijalnog rada,
  3. Ivana Radančević, magistar prava.

Članak 2.

Za tehničkog tajnikakoji će obavljati administrativno tehničke poslove za Povjerenstvo imenuje se Maida Brkan, diplomirana pravnica.

Članak 3.

Zadatak Povjerenstva je da razmotri i utvrdi potpunost i blagovremenost prispjelih prijava, zatim da utvrdi da li kandidati za upražnjena radna mjesta ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja. Povjerenstvo će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, za radna mjesta: Šef Službe za financijske i računovodstvene poslove, Samostalni referent za poslove zaštite djece i mladih s poremećajima u ponašanju i područni socijalni radnik obaviti pismenu i usmenu provjeru znanja, dok će sa kandidatima za radna  mjesta:  blagajnik-likvidator i spremačica obaviti usmenu provjeru znanja, nakon čega će ravnateljici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar dostaviti izvještaj o provedenom postupku uz koji će priložiti i rang – listu sa najboljim kandidatima.

Članak 4.

O svim obavljenim radnjama Povjerenstvo sačinjava izvještaj koji potpisuju svi članovi Povjerenstva. 

Članak 5.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica

Zdravka Marić, dipl. pravnica