Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju  članka 6. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine, broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine i broj: 01-45-3605/21 od 30.09.2021. godine, članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme broj: 01-30-206/22 od 17.01.2022. godine, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”   r a s p i s u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

Referent za knjigovodstvo…………………………………………………..1 (jedan) izvršitelj

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog odsustva, a nadulje 12 mjeseci.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, i to:

– VSS–VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja,

– diploma visokog obrazovanja, ekonomske struke,

– poznavanje rada na računaru,

– najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: vrši knjiženje svih vrsta dokumenata (internih i eksternih) koja su prošla kontrolu od strane likvidatora, samostalnog referenta za financije i ovjeru od strane ravnatelja Centra ili ovlaštene osobe; odgovoran je za ažurno, uredno i ispravno vođenje računovodstvenih knjiga; vodi evidenciju osnovnih sredstava, priprema inventurne liste za popisno povjerenstvo i nakon izvršenog popisa sa 31.12. tekuće godine usklađuje knjigovodstveno i stvarno stanje osnovnih sredstava; na kraju obračunskog perioda (kraj tekuće godine) zaključuje poslovne knjige, Dnevnik i Glavnu knjigu, printa ih i daje na ovjeru odgovornoj osobi tj. ravnatelju Centra, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i ravnatelja Centra.

Uz prijavni obrazac, koji je kandidat obavezan vlastoručno potpisati, a koji se nalazi sa Web stranice Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ i  Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika, ne starije od 6 mjeseci):

  • izvadak iz Matične knjige rođenih,
  • kopiju osobne iskaznice,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o prebivalištu,
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci,
  • dokaz o poznavanju rada na računaru.

Kandidati koji su učesnici rata – razvojačeni branitelji, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji branitelja, poginulih, umrlih i nestalih branitelja uz dostavljanje potvrde/uvjerenja o pripadnosti navedenim kategorijama, ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje, pod jednakim uvjetima, a sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine” HNŽ br. 6/18).

Napomena:

Kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti:

– Potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, sa podacima o poslovima na kojim je kandidat radio i vremenu provedenom na tim poslovima ili

– Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za mirovinsko i invalidsko osiguranje uz obvezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja.

Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o radnom iskustvu su radna knjižica, ugovori o radu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa.

Prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti osobno na protokol Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj“.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja obavit će se pismena i usmena provjera znanja (intervju).  O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita kandidati će biti obaviješteni putem pošte i putem e-maila.

– Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti  koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave obavijesti u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i Dnevni list“.

– Natječaj će biti objavljen na Web stranici Centra i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ.

– Nepotpune i ne blagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena, neće se uzeti u razmatranje.