Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 6. Pravilnika o radu Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar broj: 01-51-434/19 od 01.02.2019. godine, broj: 01-51-4605/19 od 13.11.2019. godine i broj: 01-45-1907/20 od 12.06.2020. godine, članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme broj: 01-30-2531/21 od 29.06.2021. godine, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  r a s p i s u j e

 J A V N I   N A T J E Č A J

Za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci:

01.Samostalni referent za poslove psihologa ………1 (jedan) izvršitelj

02.Referent prijemnog ureda………..…………………1(jedan) izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar, i to:

 Za poziciju 01:

– VSS–VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, struke: psihologija,  najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: sudjeluje u planiranju, organiziranju i provođenju različitih preventivnih aktivnosti u odnosu na rizična ponašanja djece i mladih, radi s rizičnim obiteljima, u pripremnom postupku obavlja psihodijagnostiku i izrađuje nalaz i mišljenje za maloljetne počinitelje kaznenih i prekršajnih djela, provodi psihološki tretman maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba kojima su izrečene maloljetničke sankcije uključujući i rad s obiteljima, daje mišljenje u svim postupcima kojima  se odlučuje o roditeljskom staranju o tome s kojim će roditeljem dijete  nastaviti živjeti, u postupku povjeravanja djece na čuvanje i odgoj osobi ili ustanovi, u postupku određivanja nadzora nad roditeljskim staranjem, sudjeluje i izrađuje mišljenja i daje ocjenu motiva i podobnost osoba koje žele posvojiti  dijete i  izrađuje mišljenje o korisnosti posvojenja za maloljetno dijete, vodi propisanu evidenciju u okviru poslova iz svoje nadležnosti, provodi različite oblike stručnog socijalnog i psihološkog rada sa korisnicima, učestvuje u dijagnostičkoj obradi, te izrađuje anamneze, nalaze i mišljenja s prijedlogom mjera,  obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Savjetovališta, šefa Službe  i ravnatelja Centra.

Za poziciju 02:

– VŠS ili SSS – VI  ili IV stupanj stručne spreme, odnosno više obrazovanje prvog (180 ECTS bodova) ciklusa bolonjskog sistema studiranja, struka: socijalni rad ili SSS-društvenog smjera (gimnazija, upravna ili ekonomska), poznavanje rada na računaru; za VŠS-VI stupanj stručne spreme  najmanje 1 godina iskustva na poslovima u struci u socijalnoj zaštiti; za SSS-IV stupanj stručne spreme  najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u socijalnoj zaštiti.

Opis poslova: vrši prijem i evidentiranje korisnika i upućuje korisnika na obvezu popunjavanja zahtjeva, određuje kategoriju korisnika i šifru usluga; u skladu sa signaturnim oznakama po službama, vrši signiranje zahtjeva i proslijeđuje na protokol; vrši zakazivanje sastanaka sa stručnim radnicima Centra, kada procjeni da je to potrebno; preuzima kratkotrajan rad s korisnikom, a ukoliko je potreban dugotrajan rad upućuje ga specijaliziranim stručnim timovima, odnosno stručnim radnicima; kratkotrajno pruža podršku korisniku koji je uznemiren, zabrinut ili zbunjen; održava dovoljan broj potrebnih formulara-obrazaca u prijemnom uredu; inicira razvoj novih usluga u skladu sa principima suvremenog socijalnog rada; u  Registar korisnika usluga uredno vrši registraciju svih osoba koje su se osobno ili pismeno ili telefonom ili posredstvom drugih osoba, ustanova, odnosno organizacija obratile za neku od  usluga Centru; blagovremeno i uredno vrši registraciju   zaprimljenog zahtjeva  i svakodnevno koordinira sa svim službama i stručnim timovima Centra; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i ravnatelja Centra

Uz prijavni obrazac, (Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen sukladno s uredbom u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ_) kojeg je kandidat obavezan vlastoručno potpisati, a nalazi se na Web stranici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ,  potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 (šest mjeseci):

  • izvod iz Matične knjige rođenih,
  • kopiju osobne iskaznice,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o prebivalištu,
  • diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci,
  • dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 02).

Kandidati koji su učesnici rata – razvojačeni branitelji, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji branitelja, poginulih, umrlih i nestalih branitelja uz dostavljanje potvrde/uvjerenja o pripadnosti navedenim kategorijama, ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje, pod jednakim uvjetima, a sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine” HNŽ br. 6/18).

 Napomena:

Kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti:

– Potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, sa podacima o poslovima na kojim je kandidat radio i vremenu provedenom na tim poslovima ili

– Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za mirovinsko i invalidsko osiguranje uz obvezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja.

Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o radnom iskustvu su radna knjižica, ugovori o radu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa.

Prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti osobno na protokol Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:

Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar

Ulica Fra Franje Miličevića broj 43, Mostar,

Sa naznakom: „prijava na natječaj“.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja obavit će se pismena i usmena provjera znanja.

– Izabrani kandidati su dužni prije stupanja u rad dostaviti liječničko uvjerenje o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave obavijesti u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i Dnevni list“.

– Natječaj će biti objavljen na Web stranici Centra i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ.

– Nepotpune i ne blagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena, neće se uzeti u razmatranje.

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”

Zdravka Marić, dipl. pravnica